We speak Vietnamese, call (714) 893-5522

Chúng tôi nói ti?ng Vi?t, xin g?i (714) 893-5522

 

Van Phong Luat Su Gary Mastin va cac cong su vien tren 18 nam chuyen nghiep da benh vuc va bao ve quyen loi chanh dang cua than chu tren nhieu lanh vuc nhu sau:TO TUNG DAN SU

 

Tai Nan Xe Co - Thuong Tich Ca Nhan do cac san phan gay nen- Truot Nga Noi Cong Cong - Wrongful Death - Nhung vu viec tranh trung phuc tap lien quan den thuong mai - Tranh Chap Ve Dia Oc, Vi Pham Hop Dong, Khe Uoc - Tranh Chap ve Nhan Hieu, Ban Quyen, Sa Thai Khong co Ly Do - Sach Nhieu Tinh Duc - Nhung Truong Hop Lien Quan den Luong Bon & Gio Khac Lam Viec - Quy Bu Tru - Tranh Tung ve Di Chuc - Nhung vu viec ve toa hanh chanh lien quan den cong quyen.DU THAO:LANH VUC DI TRU

 

Xin Chieu Khan cho dien Hon Phu-Hon The - Dieu chinh cac tinh trang di tru sang Thuong Tru - Xin Chieu Khan Dau Tu - Xin cho Cong Nhan vao My lam viec - Khan huy moi truong hop tu khuoc - Hop Thuc Hoa trinh trang Lao Dong cho Ngoai Kieu - Nhung van de lien quan den viec ty nan chinh tri - Khang cao moi truong hop truc xuat.HINH SU TO TUNG

 

Lai Xe Khi Say Ruou - Toi Pham ve Ma Tuy - Hanh hung hay da thuong - Bao hanh trong Gia Dinh - Bien Ho cac vu xet xu tai nha lo van - Dam Trach cac vu tu tieu hinh den dai hinh - Cham lo tu khoi dau cho den cuoi va ngay sau khi giai doan cua vu kien hoan tat.LANH VUC KHANG CAO

 

Khang cao cho moi lanh vuc Hinh Su va Dan SuLUAT GIA DINH/LY DI

 

Khi co su rac roi lien quan den luat phap, xin qui vi dung ngan ngai, hay de cho To Hop Luat Su chuyen nghiep cua chung toi giup do. Khi can, hay goi cho chung toi - Tham khao lan dau duoc mien phi - Thong Dich Vien Tieng Viet & Me san co.

 

 

Du thao hop dong, khe uoc, hoac duyet xet lai- Khai Pha San Chuong 7 & 13 - Thanh Lap Cong Ty Thuong Mai, Chon Lua cac trinh thuc Cong Ty (Cong Ty Trach Nhiem Huu Han, Cong Ty Lien Doanh) - Huong Dan Ve cach giu so sach mua ban - Chuyen Quyen, Giai Tan mot hieu buon - Du thao hop dong/khong tranh chap - Co Van thuong mai de tranh su tranh trung - Hoach Dinh tai san - Du thao Di Chuc va chi dinh thu uy - Dang Ky Nhan Hieu va Ban Quyen (Tac Quyen)